Szinergia Szakiskola Miskolci Tagintézménye

TAMOP - Miskolci Tagintézmény

Intézményünk Út a munkaerőpiacra – A szakképzés fejlesztése a Szinergia Üzleti Szakképző Iskola Miskolci Tagintézményében címmel 17.287.200 Ft támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv keretén belül meghirdetett "Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére" tárgyú pályázatán. A projekt azonosítószáma: TÁMOP 2.2.5.A-12/1-2012-0005. A pályázat keretében az új típusú szakképzés szerinti korszerű képzési struktúra kialakítására került sor.

A projekt fizikai megvalósításának időtartama: 2012. október 02.- 2013. augusztus 31. Ez idő alatt az alábbi tevékenységeket végeztük el:


Projekt előkészítés tevékenységei

Projekt előkészítés szakasza: 2012. augusztus 24. – 2012. október 01.

  1. Szükségletfelmérés- helyzetelemzés elkészítése.
  2. Az iskolai alapdokumentumok (pedagógiai program, szakmai program) módosítása.

Projekt megvalósítás tevékenységei


  1. Iskolánkban ún. munkacsoportok alakultak, az ebben tevékenykedő pedagógusaink több területen (közismereti, közéleti és életvezetési ismeretek, idegen nyelv, logisztika, pénzügyi- és számviteli ismertek) kezdték meg a Szakképzési Tantervi Ajánlásoknak megfelelően kidolgozni az új képzésnek megfelelő dokumentumokat. A fejlesztő munka eredményeként születtek meg az új képzési struktúrának megfelelő Szakmai programok, Óratervek, Tantárgyi Adatlapok, Feladatbankok, Projekt Adatlapok. Ezen dokumentumok célja, hogy elősegítsék az új képzésnek megfelelő egységes tantárgyi követelmények szerinti oktatói tevékenységet minden tagintézményünk és oktatott szakmánk tekintetében. További céljuk, hogy tegyék ellenőrizhetővé azok betartását a tanulói előmenetel érdekében.
  2. Oktatóink szakmai továbbképzésen is részt vehettek: „A szakképzés innovatív pedagógiai módszerei I. – kooperatív pedagógiai módszerek” elnevezéssel. A program elsődleges célja a pedagógusok és a szakképzésben tanítók szemléletváltásának elősegítése és a résztvevők módszertani eszköztárának bővítése az új típusú szakképzési modellekhez illeszkedően. A résztvevők megismerkedtek a kooperatív pedagógia és tanulásszervezés eszközeivel, a tanuló- és tanulásközpontú oktatás előnyeivel, a pedagógus új szerepkörével: a pedagógus a tudás legfőbb letéteményese helyett a tanulási folyamat irányítójává, szervezőjévé lép elő. A képzés elősegíti az új szerep betöltéséhez szükséges attitűdváltást is. A program célja volt továbbá, hogy a szakképzésben résztvevő elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató pedagógusok a nevelési-oktatási folyamat során ennek a szemléletnek megfelelő új típusú ellenőrzési és értékelési módszereket, technikákat alkalmazzanak.
  3. A munkacsoport tagok ennek megfelelően bemutató órákat tartottak, mentorálták egymást a tanult új tanítási módszerek eredményes alkalmazása, valamint az új szakmai követelmények hatékony átadása érdekében.
  4. A TAMOP 2.2.1 kiemelt projekt felkérésére adatszolgáltatást teljesítettünk az új Szakképzési Tantervi Ajánlások beválásáról, véleménnyel éltünk tapasztalataink alapján.
  5. Az iskolánkban tanuló diákok továbbá pedagógusaink részt vehettek egy kiránduláson, egy ún. Sportnapon is, ahol a testmozgás, kikapcsolódás mellett az egészségre nevelés tudatosítása is cél volt.
  6. Több nyílt nap megszervezésére került sor: itt a leendő tanulóink ismerkedhettek meg közelről (új) képzéseinkkel, intézményünkkel, s az ott dolgozó kollégáinkkal.

 

A Szinergia Szakképző Iskola célja, hogy elsősorban olyan fiatal felnőtteket neveljen, akik a szakképző iskola elvégzése után könnyebben beilleszkednek a munkaerőpiac világába, tudnak és akarnak dolgozni. A nevelési-oktatási tevékenységünk az általánosan művelt, szakmailag magasan képzett, idegen nyelven kommunikálni tudó, az információs-kommunikációs eszközöket és technológiákat magabiztosan alkalmazó munkavállalók képzésére irányul. Ennek érdekében - többek között jelen projekt eredményeként – a helyi- és szakmai programunk biztosítja a korunk igényeinek megfelelő modern szaktudás átadása mellett a minőségi munkavégzéshez szükséges alapvető készségek, kompetenciák fejlesztését, felkészítve tanulóinkat a munka világában elvárt munkakultúra, illetve az eredményes és sikeres munkavégzés megvalósítására.